โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6 + 6 ลูกไม้ใต้ต้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสื่อสารมวลชน
ต้นแบบ คือ คุณอรสา นาคนวล ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในสาขา “แฟชั่นเทคโนโลยี”
ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบด้วย 1. นางสาวดรุณี จินากุล 2. นางสาวอันนา สุวรรณวิโรจน์ 3. นายจามิกร วงชมพู 4. นายวรนันท์ จันทร์สวี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
ตันแบบ คือ คุณณัฐวัฒน์ เพียรทอง ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 33 ณ ประเทศฝรั่งเศส ได้รับเหรียญทองแดงในสาขา “แต่งผม”
ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบด้วย 1. นางสาวจุฑาทิพ บุญช่วย 2. นายสานนท์ จรุงศรี 3. นางสาวภัทรพร จันทร์สมบูรณ์ 4. นายชโนภาส จันทร์จำรูญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ต้นแบบ คือ คุณทนงค์ศักดิ์ เฮ็งสวัสดิ์ ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 41 ณ ประเทศอังกฤษ ได้รับเหรียญทองในสาขา “ออกแบบโมเดล”
ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบด้วย 1. นายพีรพล มาเที่ยง 2. นางสาวนิภาภัทร์ วรวัฒน์ 3. นายสุธิมนต์ นิลวงศ์ 4. นางสาวนิภัทร์วรวัฒน์
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอก การออกแบบภาพยนตร์
ต้นแบบ คือ คุณกรกต นิจอนันต์ชัย ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 39 ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับเหรียญเงินในสาขา “งานกลึงอัตโนมัติ”
ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบด้วย 1. นายเกียรติพิทักษ์ พุทธิรังสิกุล 2. นางสาวนัทธมน อัครชาญสิน 3. นางสาวรดีวัลย์ ไมตรีสถิต 4. นางสาวโยษิตา จันทร์กลัด
2) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ต้นแบบ คือ คุณจักรภัทร เริ่มรักษ์ ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย ได้รับเหรียญทองในสาขา “เมคาทรอนิกส์”
ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบด้วย 1. นางสาวกชกร แจ่มกระจะ 2. นายศรัณญ์ โฆษิตสุขเจริญ 3. นายวิชยุตม์ พระประเสริญ 4. นายกิตติธัช ศรีพิชิต

ผลงานประกวดอื่นๆ