เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ต่างๆได้ที่ เมนู ดาวน์โหลดระบบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (NAS STORAGE) ของกรมชำรุดอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศบางระบบได้ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเปิดให้ใช้ระบบสารสนเทศบางระบบชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ และขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมการติดตั้งได้ที่ เมนูดาวน์โหลด