สถิติการเข้าชม
วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กรกฏาคม 2567 เวลา 20.00 น.
เรียงจำนวนครั้งในการเข้าชม (จากมากไปน้อย)
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าชม จำนวนครั้งในการเข้าชม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
จำนวนผู้ประเมิน
ความพึงพอใจ
1
ภาษาอังกฤษ 48,297 66,535 3.41 22,891
2
ช่างเครื่องปรับอากาศ 34,022 44,809 3.67 12,446
3
ช่างไฟฟ้าในอาคาร 24,062 29,133 3.60 9,903
4
ภาษาญี่ปุ่น 22,119 27,109 3.28 7,241
5
ภาษาเกาหลี 21,421 26,360 3.18 7,032
6
การประกอบอาหารไทย 22,928 25,984 3.37 14,162
7
ช่างซ่อมรถยนต์ 17,172 23,321 3.34 7,191
8
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 15,960 20,631 3.61 4,584
9
การตรวจซ่อมโน้ตบุคและไมโครคอมพิวเตอร์ 14,625 17,445 3.56 3,997
10
อาชีพอิสระ 13,456 16,360 3.46 4,626
11
ช่างเชื่อมไฟฟ้า 11,398 13,768 3.66 4,354
12
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office 8,818 12,248 3.67 2,313
13
ช่างพ่นสีรถยนต์ 7,135 8,706 3.59 3,120
14
ช่างซ่อมโทรทัศน์ 5,712 8,002 3.39 1,511
15
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 5,018 6,097 3.77 1,658
16
ช่างขับรถยก 3,410 4,308 3.93 1,111
17
ช่างก่อสร้าง 2,517 2,941 3.50 817