รายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีข้อมูลอยู่แล้วในระบบ

####หากมีชื่อสถานประกอบการของท่านอยู่ในระบบแล้ว สามารถโทรติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อขอรับ Username และ Password ใช้งานระบบ####
####ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ####
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
เบอร์ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่ม TSIC