ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 1.MOU การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง.pdf
สร้างเมื่อ :
 126
[pdf] 2.แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล.pdf
สร้างเมื่อ :
 166
[pdf] 3.หนังสือแจ้งเวียนขอ PIN CODE กรมการปกครอง.pdf
สร้างเมื่อ :
 101
[xlsx] 4.แบบรายงานรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล.xlsx
สร้างเมื่อ :
 128
[pdf] 5.คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ v1.07 (ปรับปรุง).pdf
สร้างเมื่อ :
 363
[rar] 6.installer_webservice_dopa v1.07.rar
สร้างเมื่อ :
 199
[rar] 7.SmartCardLibrary 2563.rar
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 12:19:41
 97
[zip] 8.DPMSmartCard ตรวจข้อมูลผ่านบัตรประชาชน.zip
สร้างเมื่อ :
 151
[pdf] 9.คู่มือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนนิติบุคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.pdf
สร้างเมื่อ :
 67
[xlsx] 10. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล.xlsx
สร้างเมื่อ :
 118
10 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1516 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: