*โครงการความร่วมมือช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ SEAC*
คำนำหน้า
ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
จังหวัด
อาชีพ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ
** ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อบริษัทจะกำหนดรหัสการใช้งานเพื่อนำไปใช้ลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ “YourNextU”
และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานจริง **###สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย 02 245 1879 เบอร์ภายใน 914