id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
277
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจพัฒนาฝีมือแรงงาน
10 - 11 กันยายน 2563
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 20 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : 02-6436039 นางสาวจิระดี พูนเขตกิจ *** สพร. 13 ส่งได้ 6 คน ***

(17 คน)
276
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาสัมมนาแนวทางการจัดตั้งและการกำกับดูแลการดำเนินการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 - 18 สิงหาคม 2563
ห้องเมย์แฟร์ ซี ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 7 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทวัน ปิตยานนท์ โทร. 0 2245 4837

(100 คน)

(0 คน)
275
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
18 - 20 สิงหาคม 2563
โรงแรม เวโรน่า บูทีค โฮเทล จังหวัดปราจีนบุรี
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 29 กรกฎาคม 2563
ผู้ประสานงาน : กำเชิง 613/022470303

(32 คน)
274
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมการติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน ครั้งที่ 4
2 กันยายน 2563
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 24 กรกฎาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(3 คน)
273
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมการติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน ครั้งที่ 3
26 สิงหาคม 2563
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 24 กรกฎาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(4 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด21 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน