id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
467
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 21 สิงหาคม 2562
ผู้ประสานงาน : กำเชิง สายนอก.02-247-0303 สายใน 612

(10 คน)
466
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน่วยงานที่มีผู้เกษียณ ขอให้ทำหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เกษียณที่จะเข้าร่วมสัมมนามายังกองแผนงานและสารสนเทศ ทางสารบรรณ หรือ fax 022476603
11-12 กันยายน 2562
โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ส่วนกลางมีรถบัสออกจากกรม วันที่ 10 กันยายน 2562 จำนวน 1 คัน
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 30 สิงหาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หทยา สุดนิคม / 0840960862

(128 คน)
464
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ
13 กันยายน 2562
โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 28 สิงหาคม 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ โทร 02-247-0303

(60 คน)
463
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผ็ประกอบกิจการฯ ครั้งที่ 1/2562
19 สิงหาคม 2562
ห้องประชุม 501
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 16 สิงหาคม 2562
ผู้ประสานงาน : ณัฐธยาน์/022470303/612

(3 คน)
462
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0
5 - 6 กันยายน 2562
โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 16 สิงหาคม 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613

(38 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด73 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน