id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
251
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมการชี้แจงรายงานผลตัวชี้วัด 5.1 : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
12 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 พฤษภาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(15 คน)
248
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 8 คน
แจ้งชื่อภายใน แจ้งชื่อภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563
ผู้ประสานงาน : คุณ หทยา 02 247 6603

(104 คน)
244
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Warehouse)
19 มีนาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ที่พัก : โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 มีนาคม 2563
ผู้ประสานงาน : 022461936

(93 คน)
235
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 - 6 มีนาคม 2563
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 17 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุนิศา สุตตสันต์ นางสาวศุภนิดา ทองปรอน เบอร์ติดต่อ 02-6436039

(221 คน)
233
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนายกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
16 มีนาคม 2563
ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(176 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด100 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน