id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
212
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1
28 - 29 มกราคม 2563
ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(33 คน)
211
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ
15 มกราคม 2563
กรมสรรพากร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(25 คน)
210
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
24 ธันวาคม 2562
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : ณัฐธยาน์/022470303/612

(8 คน)
206
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 13 (สมรรถนะการทำงานของข้าราชการระดับชำนาญการ)
ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562
พิธีเปิด ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ช่วงที่ 1 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท เขาใหญ่นครนายก จ. นครนายก ช่วงที่ 2 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จ. ปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 12 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : นางสาวนวลักษณ์ แสงสีดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 08 6519 6942 หรือ e – mail: nawaluck@gmail.com

(50 คน)
205
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
8 - 10 มกราคม 2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : อ.จักรี 022451703, 022484788

(23 คน)

(0 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน