id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
219
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1/2563
22 มกราคม 2563
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 มกราคม 2563
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(24 คน)
218
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมหารือในการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ผ่านช่องทาง Facebook Live ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
22 มกราคม 2562
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 17 มกราคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(21 คน)
215
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ
6 มกราคม 2563
ห้องประชุม 501 ชัั้้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 2 มกราคม 2563
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(11 คน)
214
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเตรียมข้อมูลประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2562
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(20 คน)
213
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563
20 มกราคม 2563
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 13 มกราคม 2563
ผู้ประสานงาน : กำเชิง 613/022470303

(15 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน