id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
154
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3
ผู้ดูแลระบบ 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 1 คน
25 กรกฎาคม 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : ธีรัช/022461936

(27 คน)
153
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2
สำหรับเจ้าหน้าที่ของ สพร. 21 ภูเก็ต
19 กรกฎาคม 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 20 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : ธีรัช / 022461936

(17 คน)
152
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2
ผู้ดูแลระบบ 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 1 คน
17 กรกฎาคม 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : ธีรัช / 022461936

(22 คน)
151
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
อบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 รุ่นที่ 4
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 160 คน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของตน อยู่ในเขตพื้นที่ 1 หรือไม่
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 1)
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ 02-390-0262

(159 คน)
150
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
อบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ .2545 รุ่นที่ 3
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 200 คน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของตน อยู่ในเขตพื้นที่ 4 หรือ5 หรือไม่
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงแรมเอสดี อเวนิว (สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 4 และ 5 )
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ 02-390-0262

(251 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน