id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
106
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 1
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2560
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 4 คน
แจ้งชื่อภายใน 16 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : คุณชานนท์ อาคะมา 081-208-1609

(34 คน)
105
กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 1
26 – 27 มกราคม 2560
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 19 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : คุณจิราวรรณ สุขเวช 0 2245 4042

(22 คน)
103
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการอบรมผู้ประเมินเพื่อรองรับการประเมินความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.2557 (รุ่นที่ 6)
15 - 17 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมสองพันบุรี ถนนประชาธิปไตย ซอย 8 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : 0 2245 1703

(72 คน)
102
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการอบรมผู้ประเมินเพื่อรองรับการประเมินความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.2557 (รุ่นที่ 5)
8 - 10 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ศพจ.ส่งได้ 6 คน
สพภ.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : 0 2245 1703

(51 คน)
101
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการอบรมผู้ประเมินเพื่อรองรับการประเมินความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.2557 (รุ่นที่ 3)
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเมือง จังหวัดขอนแก่น
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : 0 2245 1703

(60 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน