id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
167
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย [ที่ปรึกษาโครงการ = 30 สัญญาจ้าง / ผู้ออกบูธสินค้า]
14 กันยายน 2560
ห้องแชฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กันยายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสุภาพ ณ นครพนม และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2454406

(97 คน)
166
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย (สถานประกอบกิจการที่รับโล่)
14 กันยายน 2560
ห้องแชฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กันยายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสุภาพ ณ นครพนม และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2454406

(233 คน)
165
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย (ส่วนกลาง สถาบัน สำนักงาน)
14 กันยายน 2560
ห้องแชฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ศพจ.ส่งได้ 50 คน
สพภ.ส่งได้ 50 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 40 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กันยายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสุภาพ ณ นครพนม และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2454406

(441 คน)
164
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รุ่นที่ 2)
4 - 6 กันยายน 2560
โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 12 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 สิงหาคม 2560
ผู้ประสานงาน : จอห์น 0 2245 1703

(106 คน)
162
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รุ่นที่ 1)
28 - 30 สิงหาคม 2560
โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 สิงหาคม 2560
ผู้ประสานงาน : จอห์น 0 2245 1703

(60 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน