id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
141
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการ การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรม เดอะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 30 คน
แจ้งชื่อภายใน 16 มิถุนายน 2560
ผู้ประสานงาน : 0 2643 6039,022451707 ต่อ 421

(68 คน)
140
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13-14 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 29 มิถุนายน 2560
ผู้ประสานงาน : 022470303

(71 คน)
137
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการคลังข้อสอบ (Test Bank) รองรับระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Testing System)
30 - 31 พฤษภาคม 2560
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก (อาคาร Smart Job Center) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 15 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 26 พฤษภาคม 2560
ผู้ประสานงาน : คุณชานนท์ อาคะมา 08 1208 1609

(26 คน)

(4 คน)
136
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
1-2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม.
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 50 คน
แจ้งชื่อภายใน 12 พฤษภาคม 2560
ผู้ประสานงาน : 026436039

(111 คน)
133
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วงที่ 2 ระดับ 1 พื้นฐานการให้บริการปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (มาตรา44) รุ่นที่ 1
18 - 22 เมษายน 2560
โรงแรมแคนทารี เบย์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 50 คน
แจ้งชื่อภายใน 12 เมษายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรอุมา ปลอดขาว และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 604,610

(36 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน