id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
195
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมติดตามความคืบหน้าหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
22 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613

(13 คน)
194
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.30 น.
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613

(22 คน)
193
กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
ประชุมชี้แจงโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 - 19 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : สาวิตรี ทัศนา , สายฝน อินศิริ 022454360

(74 คน)
192
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะกรรมการกำกับและประเมินผลการควบคุมภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2562
22 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : ณัฐธยาน์/022470303/612

(11 คน)
191
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมเตรียมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และเตรียมข้อมูลเข้ารับการประกวดรางวัลเลิศรัฐ
19 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 13 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613

(23 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน