id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
254
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเข้ารับคำปรึกษาระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Signature platform)
10 มิถุนายน 2563
ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 มิถุนายน 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(7 คน)
253
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานบริหารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1/2563
22 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 พฤษภาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ 613/022470303

(14 คน)
252
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลการพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2563
27 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 พฤษภาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(8 คน)
251
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมการชี้แจงรายงานผลตัวชี้วัด 5.1 : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
12 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 พฤษภาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(15 คน)
250
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 2/2563
18 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 พฤษภาคม 2563
ผู้ประสานงาน : กำเชิง 613/022470303

(21 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน