id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
212
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1
28 - 29 มกราคม 2563
ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(33 คน)
211
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ
15 มกราคม 2563
กรมสรรพากร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(25 คน)
210
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
24 ธันวาคม 2562
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 20 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : ณัฐธยาน์/022470303/612

(8 คน)
209
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำหรับค่าที่พัก กรมรับผิดชอบเฉพาะคืนวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562
ณ ห้องเบญจรงค์ บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม รอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 12 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 16 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : 0 2246 1937/ 08 9944 2166

(153 คน)
203
กลุ่มกฏหมาย
อบรมอบรมอบรมการดำเนินการบังคับคดี การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการดำเนินการเปรียบเทียบความผิด รุ่นที่ 3
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 12 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : จักรพันธ์,มนตรี,ณรงค์ศักดิ์ 02 2483867

(18 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด47 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน