id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
195
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมติดตามความคืบหน้าหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
22 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 20 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613

(13 คน)
194
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.30 น.
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613

(22 คน)
192
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะกรรมการกำกับและประเมินผลการควบคุมภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2562
22 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : ณัฐธยาน์/022470303/612

(11 คน)
191
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมเตรียมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และเตรียมข้อมูลเข้ารับการประกวดรางวัลเลิศรัฐ
19 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 13 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613

(23 คน)
187
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับต้องส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : 0 2246 1937 /0899442166

(200 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด47 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน