ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir]PLAN  
[dir]กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
[dir]กองแผนฯ  
[dir]ระบบ Linkage Center กรมการปกครอง  
[dir]ระบบสมัครฝึกอบรม-ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบoffline  
[dir]สัมมนากองแผนงานและสารสนเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้  
[dir]หลักสูตร 18 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร 30 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร 60 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร ฝึกยกระดับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด19 และสถานการณ์ภัยแล้ง 18 ชม.  
[dir]หลักสูตร สพท.ปี 2563 6โครงการ  
[dir]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายฯและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์มาใหม่ 
[dir]เอกสารการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ Thailand 4.0  
[dir]เอกสาร คู่มือ  
[dir]เอกสารประชุม สัมมนา  
[dir]แนวปฏิบัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเผยแพร่ในระบบ
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
[pptx] present_191262.pptx
สร้างเมื่อ : 2019-12-20 08:21:46
ไฟล์บรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พรบ. 20 ธันวาคม 2562 รอยัล เบญจา1
1 ไฟล์ - 16 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: