แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
55
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนวพล พันอกแดง
มหาสารคาม

รบกวนแก้ไขชื่อภาษอังกฤษนายอนุวัฒน์ อิทร id-240770

(Anuwat Inthon) ชื่อที่ถูกต้อง ขอบคุณครับ

01/05/2023 14:43:35
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/05/2023 12:34:04
54
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนวพล พันอกแดง
มหาสารคาม

ขอแจ้งเปิดระบบเพื่ออัพโหลดรูปภาพผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 3 ราย 

1 นายศราวุฒิ ชัยโต  id-240582

2นายศราวุธ เกลี้ยงรส  id-240581

3นายธนกฤต นครศรี  id-240576

เนื่องจากมีการอนุมัติปริ้นบัตรแล้วแต่ไม่มีรูปผู้ประเมินฯบนบัตร

ผู้แจ้งนายนวพล พันอกแดง(098-2140598)ขอบคุณครับ

01/05/2023 11:28:17
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/05/2023 12:33:54
53
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี
นครราชสีมา

อ.ครับช่วยแก้ไข
นายประจักษ์  เงินโพธิ์
3300101137054
นม 66-1-15001-300
นายชวลิต  สิงห์อังกุระ
3300700197844
นม66-1-15001-314
นายสุทธี  ชาติเกษม
1300700099218
นม66-1-15001-388
นายวีระยุทธ  ใจข้อ
1520800013917
นม66-1-15001-395
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 แก้ไขเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
ขอบคุณครับ(จำนวน4คน)

26/04/2023 11:52:41
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @26/04/2023 14:47:52
52
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายกัมปนาท วิวัฒน์แดงสี
ขอนแก่น

แจ้งลบ คําขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ของ นาย พิทักษ์ ตะเภาทอง คำขอ 2204 2203

26/04/2023 11:27:53
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @26/04/2023 14:48:29
51
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางวาสนา สุจริตสวัสดิ์กุล
สุพรรณบุรี

รอบประเมินฯ วันที่ 20 เมษายน 2566 รูปไม่ขึ้นในแบบ คร.11 และ คร.12 จำนวน 17 ราย  id=238948,238951,238956,238963,238969,238972,238975,238979,239597,239666,239668,239669,239670,239671,239672,239673 และ 239674

25/04/2023 15:41:16
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @26/04/2023 10:31:51

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 72 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์