แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
73
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

id=205114  

แก้ไข จาก ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ขนาดเล็ก ระดับ 1 

เป็น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ขอบคุณมากครับ

 

28/08/2023 14:05:25
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @30/08/2023 10:25:36
72
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
อัณณ์ณิชา กับปะหะ 062-4914261
เชียงราย

ขอความอนุเคราะห์ปลดล็อกระบบ เพื่อแนบรูปถ่ายผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 18 คน

เนื่องจาก ผอ.อนุุมัติในระบบก่อน จนท.จะดำเนินการแนบรูปถ่าย

1 นายสุริยา  ฟองตุ่น id=242279
2 นายบุรณ์พิสิฐ   คุ้มสุวรรณ id=246951
3 นายเอกชัย  ศรีเมืองแก้ว id=242269
4 นายทินกร  ธรรมวงค์ id=243933
5 นายพิทักษ์ชัย  อะโนมา id=242855
6 นายปิยพจน์  วุฒิ id=243913
7 นายสิทธิชัย  เกตแก้ว id=243909
8 นายวิทยา  แสนธนโชคชัย id=242845
9 นายยศกร  นาคกลิ่นกูล id=240864
10 นายนฤเบศ  คำลือ id=242880
11 นายธัญพิสิษฐ์  พรหมไชย id=240887
12 นายณรงค์ฤทธิ์  พรมโคตร id=240882
13 นายสงกรานต์  แสนบุญยืน id=240955
14 นายวรรณชัย   พรมใจ id=242881
15 นายเสกสรรณ์  กันทะวงค์ id=241363
16 นายชุมพล  จันประภาพ id=242901
17 นายภูมินทร์  อักษรศรี id=242555
18 นายธนโชติ  โสเช id=243911
26/07/2023 14:50:33
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @09/08/2023 13:17:59
71
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
ปาริชาติ
สุราษฎร์ธานี

ขอบความอนุเคราะห์ลบรายชื่อผู้ยื่นคำขอ จำนวน 7 ราย

1. นายอดิศักดิ์ มีแสง Id 245484

2. นายธีรศักดิื คุณาภิรักษ์ Id 245084

3. นายเสกสรรค์ แพรกนก Id 245035

4. นายฤทธิชัย ศรีรัตน์ Id 239198

5. นายยาเซตร์ หนิหลง Id 239189

6. นายอนุศักดิ์ วิทา Id 238719

7. นายเสฎฐวุฒิ ทองเรือง Id 234840

ขอบคุณค่ะ

19/07/2023 10:36:33
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @20/07/2023 13:17:22
70
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

แจ้งเปลี่ยนรูปผู้เข้าประเมิน บันทึกผิด

นายพิสิษฐ์ คชสาร

request form id = 246988

บันทึกรูปไปแล้วระบบก็ยังไม่เปลี่ยนให้

07/07/2023 14:37:29
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @13/07/2023 13:31:58
69
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

แจ้งลบรายชื่อ เนื่องจากบันทึกซ้ำ

 

1. พิสิษฐ์ คชสาร
Pisit Kodchasarn


(1570)

Request form id = 246911

2. พิสิษฐ์ คชสาร
Pisit Kodchasarn


(1569)

Request form id = 246910

07/07/2023 14:40:02
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @13/07/2023 13:31:46

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 105 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์